Πρόγραμμα Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κατασκευαστών Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου

Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα αίτησης σε μορφή pdf πατώντας εδώ: DownloadΣτοιχεία επιχείρησης που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα


Επωνυμία επιχείρησης
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση
Τηλ. επικοινωνίας (σταθερό)
Εκπρόσωπος εταιρίας
Εταιρικό emailΣτοιχεία εκπαιδευόμενου που θα καταρτιστεί


Ονοματεπώνυμο
Α.Δ.Τ.
Τηλ. επικοινωνίας (κινητό)
Προσωπικό emailΌλα τα παραπάνω πεδία είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση

Ερωτηματολόγιο


Πόσα έτη ασχολείστε με τη κατασκευή Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου;


Πόσα χρόνια εργάζεστε στην παρούσα επιχείρηση;


Θέση στην οποία εργάζεστε και βασικά καθήκοντα αυτής:


Εκπαίδευση - Σπουδές που έχετε ολοκληρώσει:


Σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει και από ποιόν φορέα ή επιχείρηση:


Οι βασικοί λόγοι που επιδιώκω την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης είναι οι εξής:Το κόστος συμμετοχής στον κύκλο σπουδών ανέρχεται στα 400€ ανά σπουδαστή.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής κτλ θα λάβετε με την εγγραφή σας.

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων εξαιτίας των συνθηκών και μέτρων ασφαλείας και υγιεινής εξαιτίας της πανδημίας COVID - 19, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ακολουθήσει ενημέρωση ως προς την αποδοχή της συμμετοχής.

Δήλωση Απορρήτου


Η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.» (εφεξής ως «Εταιρεία») ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δεσμεύεται να μεριμνά για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας, καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, όπως ισχύει, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»).

Σκοπός, νόμιμη βάση επεξεργασίας και αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Europa The Lab» η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης, οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην εξόφληση του προγράμματος και στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος. Σκοπός της επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η υλοποίηση του Προγράμματος «Europa The Lab», ενώ νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της συμβατική υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία απέναντί σας.

Με τη δική σας συγκατάθεση και με σκοπό την προώθηση του Προγράμματος, η Εταιρεία θα κοινοποιήσει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο απεικονίζεστε, σε Κλαδικά Περιοδικά και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, στα social media της Εταιρείας (πχ Facebook, Instagram, LinkedIn), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στα ενημερωτικά Newsletters της Εταιρείας και συνεργατών της, σε εταιρικά ενημερωτικά έντυπα όπου παρουσιάζεται το Πρόγραμμα EUROPA THE LAB ή εν γένει οι δράσεις της Εταιρείας, στα social media άλλων εργαζομένων της Εταιρείας, σε ιστοσελίδες και social media του δικτύου (εμπόρων και κατασκευαστών της Εταιρείας). Νόμιμη βάση επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση που χορηγείτε στην Εταιρεία με την παρούσα, χωρίς η συγκατάθεση αυτή να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Με τη δική σας συγκατάθεση και με σκοπό την προώθηση των νέων Προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας, η τελευταία θα σας αποστέλλει ενημερωτικά emails. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση που χορηγείτε στην Εταιρεία με την παρούσα, χωρίς η συγκατάθεση αυτή να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου θα καταστραφούν με ασφάλεια. Τα δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει της συγκατάθεσή σας, διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, χωρίς ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί στο κοινό, η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε δικαίωμα:
(α) Πρόσβασης και ενημέρωσης.
(β) Διόρθωσης.
(γ) Διαγραφής.
(δ) Περιορισμού της επεξεργασίας.
(ε) Εναντίωσης στην επεξεργασία και στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ.
(στ) Ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκλησή της.
(ζ) Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων.
(η) Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στο email privacy@profil.gr.Προστασία προσωπικών δεδομένων